Algemene voorwaarden Kinderopvang Hupsakeee! B.V.

Geldend voor Kinderopvang, Peuterprogramma, Buitenschoolse opvang.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALING

ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 4        ANNULERING

ARTIKEL 5 VAKANTIE, ERKENDE FEESTDAGEN EN ZIEKTE VAN HET KIND

ARTIKEL 6 OPENINGSTIJDEN

ARTIKEL 7 BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 8 BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 9 OVERMACHT

ARTIKEL 10 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 11 SLOTBEPALING

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die worden gesloten tussen KDV Hupsakeee! B.V. en afnemer ten behoeve van kinderopvang. Een plaatsingsovereenkomst met KDV Hupsakeee! B.V. komt slechts tot stand nadat zowel Hupsakeee! als de betreffende afnemer de tussen partijen gesloten plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend.  Door ondertekening gaat de afnemer akkoord met de algemene voorwaarden, het huisreglement en de privacy wet.

ARTIKEL 2 – BEGRIPSBEPALING
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”, wordt verstaan onder: KDV Hupsakeee! B.V. onder de naam J Gertsen, S.R.F Kirkels en J Hietkamp; 

 • Kinderopvang: het een of meer dagen, c.q. meerdere uren per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen een geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 afkomstig uit meerdere huishoudens; 
 • Plaatsingsovereenkomst: overeenkomst tussen partijen waarin de overeengekomen dagen en uren, duur overeenkomst en prijs worden vastgelegd voor de kinderopvang; 
 • Flexibele inkoop: inkoop van kinderopvang op onregelmatige tijdstippen welke iedere maand gewijzigd kunnen worden. 
 • Flexibele plaatsingsovereenkomst: overeenkomst tussen partijen waarin het minimaal aantal dagen en uren in de betreffende plaatsingsovereenkomst wordt vastgelegd alsmede de duur overeenkomst en prijs. 
 • Afnemer/consument: de ouder/verzorger die ten behoeve van de opvang van zijn/haar kind(eren) een overeenkomst aan gaat met KDV Hupsakeee! B.V.
 • Prijs: De prijs per uur die de ouder voor de kinderopvang moet betalen ingevolge de plaatsingsovereenkomst. KDV Hupsakeee! B.V. is bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen, waaronder te verhogen. De prijswijziging wordt van te voren aangekondigd en gaat niet eerder in dan één kalendermaand na de aankondiging. 

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De plaatsingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij tussen andere partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 • In afwijking van het bepaalde in het vorige lid eindigt de plaatsingsovereenkomst even wel van rechtswege bij het bereiken van de leeftijdscriteria verbonden aan de kinderopvang. D.w.z. indien een kind op de kinderopvang de leeftijd bereikt dat het naar de basisschool gaat, dient er, indien door de afnemer gewenst wordt een nieuw contract getekend te worden voor afname buitenschoolse opvang. Indien hier niet voor gekozen wordt eindigt bovengenoemde overeenkomst van rechtswege bij bereiken van de naar school gaande leeftijd. Indien een kind op de buitenschoolse opvang de basisschool verlaat eindigt bovengenoemde overeenkomst van rechtswege. 
 • Partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen d.m.v. een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. (opzegging gedaan op 15e  van januari, dan eindigt overeenkomst m.i.v. 16 februari). 

Bij opzegging door de afnemer is de datum van ontvangst door KDV Hupsakeee! bepalend.

 • Partijen hebben recht op een wijziging in de overeenkomst d.m.v. een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, met inachtneming van een termijn van  een volledige maand (opzegging gedaan op 15e januari, dan gaat de wijzing in per 1 maart) en is pas geldig na ondertekening door beide partijen.
 • Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren in de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de afnemer/consument en de onderneming in de kinderopvang het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 
 • In geval van faillissement van KDV Hupsakeee! waarvan de opvang is bedongen zal de overeenkomst van rechtswege per direct worden beëindigd.    

ARTIKEL 4 ANNULERING
Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Indien de annulering valt binnen één maand voor de aanvangsdatum van de getekende overeenkomst, zijn kosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt de verschuldigde betaling over de geldende opzegtermijn van één maand, met een max. van €350. 

ARTIKEL 5 – VAKANTIE, ERKENDE FEESTDAGEN EN ZIEKTE VAN HET KIND
Tijdens vakantie en ziekte van het kind, dat ingevolge de met afnemer gesloten overeenkomst door KDV Hupsakeee! wordt opgevangen, en wanneer het kinderdagverblijf is gesloten wegens algemeen erkende feestdagen zoals die zijn vastgelegd in de cao kinderopvang, blijft het overeengekomen factuurbedrag door afnemer verschuldigd.
Tijdens de zomervakantieperiode is er de mogelijkheid om bij plaatsing via vaste inkoop maximaal 3 weken opvang te ruilen binnen de vooraf aangegeven bandbreedte. Deze bandbreedte wordt gekoppeld aan de schoolvakantieperiode en zal ieder jaar in de maand april bekend gemaakt worden. Ruilingen die na de maand mei worden doorgegeven komen niet meer in aanmerking voor deze wijze van vakantieruiling. 

Voor plaatsing via flexibele inkoop gelden dezelfde regels m.b.t. de zomervakantieperiode, maar is het enkel mogelijk om 20% van de maandelijkse minimale inkoop elders in te zetten.

ARTIKEL 6 – OPENINGSTIJDEN
Behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 8, is KDV Hupsakeee! 52 weken per jaar geopend m.u.v. feestdagen conform de cao kinderopvang (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Vanaf 2010 één keer per 5 jaar op 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag) , 5, 24 en 31 december sluiten wij om 17.00u en herhaling BHV en EHAK) geopend van maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 18.00u. Op aanvraag kan ingekocht worden vanaf 6.15 tot 19.00u. 

ARTIKEL 7 – BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling van de kinderopvang geschiedt middels automatische incasso door KDV Hupsakeee!. KDV Hupsakeee! verstrekt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen. De automatische incassodatum is rondom de 5e van de maand. 

 • KDV Hupsakeee! verzoekt haar klanten een machtiging daartoe, bij het aangaan van de plaatsingsovereenkomst – voor de gehele duur van de plaatsingsovereenkomst –te ondertekenen. 
 • Indien geen machtiging wordt afgegeven dient u een borgsom te storten ter hoogte van € 350,00 en geschied de betaling van de kinderopvang middels zelfstandige overboeking van de afnemer. De factuur zal worden verstrekt in de eerste week van de nieuwe maand en heeft een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien de automatische incasso wordt geweigerd wordt per weigering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na de eerste weigering wordt na 5 dagen nogmaals geprobeerd het bedrag af te schrijven.
 • Het factuurbedrag is bij niet – tijdige betaling direct opeisbaar en afnemer is alsdan in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. 
 • Bij niet tijdige betaling is afnemer aan KDV Hupsakeee! rente verschuldigd over het factuurbedrag ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%. 
 • Bij niet of niet tijdige betaling is KDV Hupsakeee! gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder rechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden. 
 • Bij uitblijven van betaling zendt KDV Hupsakeee! een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt KDV Hupsakeee! de afnemer in deze betalingsherinnering dat de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen voor de datum waarop die situatie zich voor doet zijn verzonden. 
 • Automatische incasso van het factuurbedrag zal plaatsvinden rondom de 5e van de maand. Het te incasseren factuurbedrag zal bestaan uit de navolgende componenten: 

– Vooruitbetaling van de contracturen van deze maand.
– Nabetaling van de extra afgenomen uren van de vorige volledige maand. 

 • De afnemer betaalt op basis van een digitale factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum.

ARTIKEL 8 – BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Door KDV Hupsakeee! wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudend voor zover de door KDV Hupsakeee! afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. 

De aansprakelijkheid van KDV Hupsakeee! B.V. is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
Indien KDV Hupsakeee! haar verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer niet of slechts gedeeltelijke kan nakomen als gevolg van overmacht, is KDV Hupsakeee! gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur der overmacht, zonder dat KDV Hupsakeee! schadeplichtig is. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KDV Hupsakeee! schadeplichtig is, ook niet in het geval dat KDV Hupsakeee! als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt onder ander verstaan: feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan KDV Hupsakeee! kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden zullen onder andere begrepen zijn: stakingen, algemene vervoersproblemen, het optreden van besmettelijke ziekten onder kinderen en intrekking van subsidies. Indien KDV Hupsakeee! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is KDV Hupsakeee! gerechtigd hetgeen zij reeds heeft uitgevoerd afzonderlijk aan afnemer in rekening te brengen. Afnemer is alsdan gehouden hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 


ARTIKEL 10 – ALGEMENE BEPALINGEN
De bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door KDV Hupsakeee! worden aangepast. In dat geval wordt de afnemer hiervan 1 maand voor ingang van de wijzigingen in kennis gesteld. Conversiebepaling: indien één of meer bepalingen uit haar overeenkomst(en) met afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 

ARTIKEL 11 – SLOTBEPALING
Op alle door KDV Hupsakeee! afgesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke naar aanleiding van de door KDV Hupsakeee! getroffen overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.