Algemene voorwaarden Kinderopvang Hupsakeee! B.V.

Geldend voor Kinderopvang, Peuterprogramma, Buitenschoolse opvang.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALING

ARTIKEL 3        INSCHRIJVING

ARTIKEL 4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 5 ANNULERING

ARTIKEL 6 VAKANTIE, ERKENDE FEESTDAGEN EN ZIEKTE VAN HET KIND

ARTIKEL 7 OPENINGSTIJDEN

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 9 BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10 OVERMACHT

ARTIKEL 11 WIJZIGEN VOORWAARDEN

ARTIKEL 12     SLOTBEPALING

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die worden gesloten tussen KDV Hupsakeee! B.V. (hierna: KDV Hupsakeee!) en afnemer ten behoeve van kinderopvang en maken integraal onderdeel uit van de plaatsingsovereenkomst. Een plaatsingsovereenkomst met KDV Hupsakeee! komt slechts tot stand nadat zowel KDV Hupsakeee! als de betreffende afnemer de tussen partijen gesloten plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend.  Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat de afnemer akkoord met de algemene voorwaarden, het huisreglement en de privacyverklaring.

ARTIKEL 2 – BEGRIPSBEPALING 

 
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”, wordt verstaan onder: KDV Hupsakeee! B.V. onder de naam J. Gertsen, S.R.F. Kirkels en J. Hietkamp; 

  1. Kinderopvang: het een of meer dagen, c.q. meerdere uren per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen een geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 afkomstig uit meerdere huishoudens; 
  2. Plaatsingsovereenkomst: overeenkomst tussen partijen waarin de overeengekomen dagen en uren, duur overeenkomst en prijs worden vastgelegd voor de kinderopvang; 
  3. Afnemer/consument: de ouder/verzorger die ten behoeve van de opvang van zijn/haar kind(eren) een overeenkomst aan gaat met KDV Hupsakeee!
  4. Prijs: het uurtarief die de ouder per uur voor de kinderopvang moet betalen ingevolge de plaatsingsovereenkomst. KDV Hupsakeee! is bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen, waaronder te verhogen. De prijswijziging wordt van te voren aangekondigd en gaat niet eerder in dan één kalendermaand vermeerderd met één week na de aankondiging. 

ARTIKEL 3 – INSCHRIJVING

3.1 De ouder meldt zich via een (online) inschrijfformulier aan bij KDV Hupsakeee!.
Op het inschrijfformulier wordt de keuze voor dagopvang of buitenschoolse opvang aangegeven, de gewenste dagen/tijden en de startdatum.

3.2 KDV Hupsakeee! bevestigt schriftelijk de ontvangst van de aanmelding. 

3.3 Na ontvangst van de aanmelding kan KDV Hupsakeee! de ouder schriftelijk direct een aanbod doen. Het is in overleg ook mogelijk dat de ouder op een wachtlijst wordt geplaatst. Zodra een ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal KDV Hupsakeee! de ouder hierover informeren. 

3.4 Nadat de ouder heeft ingeschreven, reserveert KDV Hupsakeee! de gewenste kindplaatsen. Het is mogelijk om de startdatum tot maximaal 2 maanden uit te stellen, daarna zullen de gereserveerde kindplaatsen komen te vervallen. Ongeveer 6 weken voor de startdatum neemt KDV Hupsakeee! contact op met de ouder voor het plannen van het intakegesprek.

 

ARTIKEL 4 – DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De plaatsingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij tussen andere partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  1. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid eindigt de plaatsingsovereenkomst even wel van rechtswege bij het bereiken van de leeftijdscriteria verbonden aan de kinderopvang. D.w.z. indien een kind op de kinderopvang de leeftijd bereikt dat het naar de basisschool gaat, dient er, indien door de afnemer gewenst wordt een nieuw contract getekend te worden voor afname buitenschoolse opvang. Indien hier niet voor gekozen wordt eindigt bovengenoemde overeenkomst van rechtswege bij bereiken van de naar school gaande leeftijd. Indien een kind op de buitenschoolse opvang de basisschool verlaat i.v.m. de leeftijd, eindigt bovengenoemde overeenkomst van rechtswege. 
  2. Partijen hebben het recht de overeenkomst te beëindigen d.m.v. een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor de consument en 2 maanden voor KDV Hupsakeee! (opzegging gedaan op de helft van de kalendermaand, dan eindigt overeenkomst op de helft van de volgende kalendermaand). Bij opzegging door de afnemer is de datum van ontvangst door KDV Hupsakeee! bepalend.
  3. In navolging van het vorige lid kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd door KDV Hupsakeee! op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt: 
 1. De situatie dat de afnemer gedurende twee maanden in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting; 

b. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is en het voor de pedagogisch medewerkers vanwege gebrek aan tijd en/of ervaring en expertise onmogelijk is om het hulpbehoevende kind passende zorg en aandacht te geven.

c. Het kind en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na een schriftelijke officiële waarschuwing, tenzij een dermate (onveilige) situatie zich voordoet dat een schriftelijke waarschuwing redelijkerwijs niet van KDV Hupsakeee! kan worden verwacht;

d. Wanneer de opvang van het kind de opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.

e. De omstandigheid dat KDV Hupsakeee! vanwege een niet aan haar toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de overeenkomst uit te voeren; 

f. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengt.

  1. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte  

gemotiveerde schriftelijke verklaring en als benoemd in lid 4.2: 

 1. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van 

opzegging door de ouder; 

 1. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand  

bedraagt, in geval van opzegging door KDV Hupsakeee!; 

4.5 Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de ouder of KDV Hupsakeee! de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de envelop van de opzeggingsbrief of op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd.

4.6  Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren in de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de afnemer/consument en de onderneming in de kinderopvang het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 

4.7 In geval van faillissement van KDV Hupsakeee! waarvan de opvang is 

bedongen zal de overeenkomst van rechtswege per direct worden beëindigd op de dag dat het faillissement door de rechter wordt uitgesproken.   

ARTIKEL 5 ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Indien de annulering valt binnen één maand voor de aanvangsdatum van de getekende overeenkomst, zijn kosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt de verschuldigde betaling over de geldende opzegtermijn van één maand, met een max. van €350.

 

ARTIKEL 6 – VAKANTIE, ERKENDE FEESTDAGEN EN ZIEKTE VAN HET KIND

 
Tijdens vakantie en ziekte van het kind, dat ingevolge de met afnemer gesloten overeenkomst door KDV KDV Hupsakeee! wordt opgevangen, en wanneer het kinderdagverblijf is gesloten wegens algemeen erkende feestdagen zoals die zijn vastgelegd in de cao kinderopvang, blijft het overeengekomen factuurbedrag door afnemer verschuldigd.
Tijdens de zomervakantieperiode is er de mogelijkheid om maximaal 3 weken opvang te ruilen binnen de vooraf aangegeven bandbreedte, mits er plek is. Deze bandbreedte wordt gekoppeld aan de schoolvakantieperiode en zal ieder jaar in de maand april bekend gemaakt worden. Ruilingen die na 1 mei worden doorgegeven komen niet meer in aanmerking voor deze wijze van vakantieruiling. 

ARTIKEL 7 – OPENINGSTIJDEN

Behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 8, is KDV Hupsakeee! 52 weken per jaar geopend m.u.v. feestdagen conform de cao kinderopvang (Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, één keer per 5 jaar op 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag) , 5, 24 en 31 december sluiten wij om 17.00u en herhaling BHV en EHAK) geopend van maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 18.00 uur. Op aanvraag kan er extra vroeg ingekocht worden vanaf 6.15 uur.

ARTIKEL 8 – BETALINGSVOORWAARDEN


       8.1 Betaling van de kinderopvang geschiedt middels automatische incasso door  

KDV Hupsakeee!. KDV Hupsakeee! verstrekt maandelijks een factuur. 

De betalingstermijn is 14 dagen. De automatische incassodatum is rondom de 3e van de maand. 

                    8.2 KDV Hupsakeee! verzoekt haar klanten een machtiging daartoe, bij het   aangaan van de plaatsingsovereenkomst – voor de gehele duur van de       

      plaatsingsovereenkomst –te ondertekenen. 

8.3 Indien geen machtiging wordt afgegeven dient u een borgsom te storten ter  

      hoogte van € 350,00 en geschied de betaling van de kinderopvang middels  

      zelfstandige overboeking van de afnemer. De factuur zal worden verstrekt in     

de eerste week van de nieuwe maand en heeft een betalingstermijn van 14     

dagen.

  1. 2.4.Het factuurbedrag is bij niet – tijdige betaling direct opeisbaar en afnemer is alsdan in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
  1. 2.5.Bij niet tijdige betaling is afnemer aan KDV Hupsakeee! rente verschuldigd over het factuurbedrag ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%. Bij niet of niet tijdige betaling is KDV Hupsakeee! gerechtigd de overeenkomst met afnemer zonder rechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden. 
  2. 2.6.Bij uitblijven van betaling zendt KDV Hupsakeee! een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen middels zelfstandige overboeking. Verder waarschuwt KDV Hupsakeee! de afnemer in deze betalingsherinnering dat de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen voor de datum waarop die situatie zich voor doet zijn verzonden. 
  3. 2.7.Het te incasseren factuurbedrag zal bestaan uit de navolgende componenten: 

– Vooruitbetaling van de contracturen van deze maand.
– Nabetaling van de extra afgenomen uren van de vorige volledige maand. 

8.8 De afnemer betaalt op basis van een digitale factuur en uiterlijk op de factuur 

       vermelde betalingsdatum. 

ARTIKEL 9 – BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

 
Door KDV Hupsakeee! wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudend voor zover de door KDV Hupsakeee! afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. 

De aansprakelijkheid van KDV Hupsakeee! is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT 

 
Indien KDV Hupsakeee! haar verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer niet of slechts gedeeltelijke kan nakomen als gevolg van overmacht, is KDV Hupsakeee! gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur der overmacht, zonder dat KDV Hupsakeee! schadeplichtig is. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KDV Hupsakeee! schadeplichtig is, ook niet in het geval dat KDV Hupsakeee! als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt onder ander verstaan: feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan KDV Hupsakeee! kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden zullen onder andere begrepen zijn: stakingen, algemene vervoersproblemen, het optreden van besmettelijke ziekten onder kinderen en intrekking van subsidies. Indien KDV Hupsakeee! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is KDV Hupsakeee! gerechtigd hetgeen zij reeds heeft uitgevoerd afzonderlijk aan afnemer in rekening te brengen. Afnemer is alsdan gehouden hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

ARTIKEL 11 – WIJZIGING VOORWAARDEN

11.1 KDV Hupsakeee! kan tijdens de looptijd van de plaatsingsovereenkomst haar  algemene voorwaarden wijzigen en herzien. Dit betekent dat KDV Hupsakeee! is gerechtigd om de overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen. In dat geval wordt de afnemer hiervan tijdig en minimaal 1 maand en één week voor ingang van de wijzigingen in kennis gesteld.

  1. De ouder verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden met een 

dergelijke wijziging akkoord. 

  1. KDV Hupsakeee! informeert de ouder schriftelijk over een wijziging van de algemene 

voorwaarden. 

  1. In het geval dat de wijziging van de algemene voorwaarden leidt tot een wezenlijke 

wijziging van de overeenkomst, heeft de ouder de bevoegdheid om tot de dag 

waarop de wijzigingen in werking treden, de overeenkomst op te zeggen tot aan de     

dag waarop de wijziging in werking treedt.

ARTIKEL 12 – SLOTBEPALING 

Op alle door KDV Hupsakeee! afgesloten overeenkomsten of op hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen welke naar aanleiding van de door KDV Hupsakeee! getroffen overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg locatie Roermond.