Huisreglement KDV Hupsakeee!

Geldend voor Kinderopvang, Peuterprogramma en Buitenschoolse opvang.

ARTIKEL 1 INKOOP UREN 

ARTIKEL 2 EXTRA INKOOP

ARTIKEL 3 RUILEN VAN DAGEN

ARTIKEL 4 SAMENVOEGEN VAN GROEPEN

ARTIKEL 5 BRENGEN, HALEN EN AFMELDEN VAN KINDEREN

ARTIKEL 6 AUTOSTOELTJES, KINDERWAGENS EN BUGGY’S

ARTIKEL 7 SCHOENVRIJ

ARTIKEL 8 VAKANTIE

ARTIKEL 9 ZIEKTE

ARTIKEL 10 KENNISMAKING EN WENNEN

ARTIKEL 11 VOEDING EN VERZORGING

ARTIKEL 12 BIJZONDERE SLAAPGEWOONTEN

ARTIKEL 13 EIGEN KLEDING EN SPEELGOED

ARTIKEL 14 OUDERCONTACTEN

ARTIKEL 15  VERANDERING VAN GEGEVENS

ARTIKEL 16 PLAATSINGSBELEID

ARTIKEL 17 FACTURATIE EN JAAROPGAAF 

ARTIKEL 18 KLANTREACTIEPROCEDURE

ARTIKEL 19 VERZEKERINGEN 

ARTIKEL 20 PRIVACY

ARTIKEL 21 VEILIGHEID

ARTIKEL 22 ALGEMEEN

INLEIDING


KDV Hupsakeee!, biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Het huisreglement dient als aanvulling op de algemene voorwaarden van KDV Hupsakeee!.

ARTIKEL 1 – INKOOP VAN UREN
Dagopvang

Wij bieden enkel vaste inkoop aan middels een plaatsingsovereenkomst van 52 weken. Hierbij werken wij met de volgende opties tot afname:

  • Standaard kunt u een hele dag afnemen van 7.00-17.00 uur of 8.00-18.00 uur
  • Standaard kunt u een halve dag afnemen van 8.00-13.00 of 13.00-18.00 uur
  • Standaard kunt u extra vroeg inkopen vanaf 6.15, 6.30 of 7.00 uur
  • Standaard kunt u extra laat inkopen van 17.00-18.00 uur

Buitenschoolse opvang
Er zijn twee vaste pakketten mogelijk om in te kopen. 52 weken (incl. schoolvakanties) of 40 weken (enkel de schoolweken).
De minimale afname per dag is tot 17.00 uur (uitgezonderd vakanties, hier is de minimale afname per dag een halve dag van 5 uur).
De minimale afname gaat in vanaf het moment dat de school van uw kind uit is. 

Studiedagen en onverwachte lesvrije dagen: 

Zijn er studiedagen op school en heeft u extra opvang nodig? Dan openen wij onze BSO ook buiten de reguliere openingstijden, tenzij er minimaal 3 aanmeldingen zijn én personeel beschikbaar is. Ditzelfde geldt voor onverwachte lesvrije schooldagen.

Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid deze dagen/uren af te nemen tegen betaling door middel van ‘’extra planning’’ via de ouderapp (Bitcare), en wordt achteraf extra gefactureerd. 

Studiedagen dienen minimaal 4 weken van tevoren bij ons zijn doorgegeven. 

In die situaties dat de basisschool het lesrooster structureel wijzigt waardoor bijvoorbeeld één keer per week of per twee weken een lesvrije hele of halve dag ontstaat, geldt deze regel uiteraard niet. 

ARTIKEL 2 – EXTRA INKOOP
Het is mogelijk om naast uw vaste contracturen een extra dag of dagdeel in te kopen via de ouderapp (Bitcare). 

Per halve dag kunt u extra inkopen, bijvoorbeeld bij een afname van 8.00-13.00 uur, kunt u extra inkopen van 13.00-18.00 uur, afhankelijk van de beroepskracht-kind ratio (BKR).
Wij oordelen op basis van wettelijke en kwalitatieve normen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Is extra inkoop op de eigen stamgroep niet meer mogelijk, dan kijken we met u naar de mogelijkheid om in te kopen op de andere stamgroep. 

Extra opvang wordt afzonderlijk gefactureerd.

Wanneer u een verzoek inbrengt voor extra inkoop, kunt u deze niet meer annuleren, mits wij het verzoek nog niet goedgekeurd hebben. De mogelijkheid bestaat wel deze uren te ruilen conform artikel 5 “ruilen van dagen of uren”.

ARTIKEL 3 – RUILEN VAN DAGEN
Indien uw kind is geplaatst middels vaste inkoop, kan het voorkomen dat u hiervan wil of moet afwijken. Het ruilen van dagen is geen recht maar enkel een service, en is op basis van beschikbaarheid mogelijk. Het ruilen van dagen of uren kunt u aanvragen via de ouderapp (Bitcare). Wij oordelen op basis van wettelijke en kwalitatieve normen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Het is mogelijk om te ruilen 2 weken voor de ruildatum en 2 weken na de ruildatum. 

Verdere regels met betrekking tot het ruilen zijn: 

– Het is niet mogelijk om een dag te splitsen
– Het is niet mogelijk om een geruilde dag nogmaals te ruilen. Dit geldt voor beide dagen die voor de ruiling in aanmerking worden genomen. De dag die door de ruiling vervallen is, kan er nog wel extra ingekocht worden, maar niet minder dan de oorspronkelijke uren die op het contract staan aangegeven voor die dag
– Ruilingen dienen minimaal 3 werkdagen voor de desbetreffende datum zijn doorgegeven
– Het is niet mogelijk om een dag dat uw kind ziek is te ruilen.
– Het is niet mogelijk om een feestdag te ruilen
– Ruilen is kind gebonden, en kan dus niet worden ingezet voor broers of zussen.
– Ruilen is opvangsoort gebonden.

ARTIKEL 4 – SAMENVOEGEN VAN GROEPEN
Het kan voorkomen dat groepen anders van samenstelling zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie of een lagere bezetting, en kinderen worden samengevoegd in een andere ruimte dan hun vaste stamgroep. Hiervoor vragen wij u periodiek en schriftelijk om toestemming. 

ARTIKEL 5 – BRENGEN, HALEN EN AFMELDEN VAN DE KINDEREN
De breng- en haaltijden zijn afhankelijk van de uren die u inkoopt. 

Het brengen-en halen geschied vanuit de ruime hal met vele raampartijen waarbij een blik werpen in de groepen mogelijk is. Hier vindt ook de overdracht plaats. Tevens worden er ieder kwartaal inloopochtenden georganiseerd.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind op tijd te brengen en te halen. Uw kind te vroeg brengen of te laat ophalen is voor zowel uw kind als de groepsleiding niet prettig. Wij hanteren de regel dat bij later ophalen of vroeger brengen u hiervoor een rekening ontvangt middels extra inkoop.
Wanneer u schriftelijk aangeeft uw kind eerder te brengen of later op te halen kunnen wij hiervoor het dubbele tarief hanteren. Dit zal afhankelijk zijn van het feit of er ingevolge de wettelijke en kwalitatieve normen een pedagogisch medewerker is moeten blijven, of eerder is moeten komen.

De ouder is tijdens het brengen, in de aankomsthal verantwoordelijk voor het kind totdat de pedagogisch medewerker het kind daadwerkelijk heeft overgenomen. Vanaf dat moment ligt de verantwoording bij KDV Hupsakeee! Ook tijdens het ophalen, is de ouder in de aankomsthal verantwoordelijk voor het kind vanaf het moment van overdragen.

Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, moet u dit van tevoren doorgeven aan de groepsleiding. Kinderen worden uit veiligheidsoverwegingen niet, aan voor de groepsleiding onbekende personen, meegegeven. Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en), dient u dit tijdig en wel vóór aanvang van het ingekochte tijdstip door te geven via de ouderapp (Bitcare).

ARTIKEL 6 – AUTOSTOELTJES, KINDERWAGENS EN BUGGY’S
Wij verzoeken u vriendelijk om zo min mogelijk autostoeltjes, kinderwagens en buggy’s achter te laten bij KDV Hupsakeee! Indien u deze toch meeneemt vragen wij u om autostoeltjes  in de desbetreffende vakken te schuiven en kinderwagens en buggy’s  i.v.m. (brand)veiligheid tegen de wand in de tussenhal te zetten. Het achterlaten van autostoeltjes, kinderwagens en buggy’s in de hal, gebeurt op eigen risico. KDV Hupsakeee! is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing.

ARTIKEL 7 – SCHOENVRIJ
I.v.m. hygiëne en kruipende kinderen, willen wij er naar streven de groepen binnen onze kinderopvang schoenvrij te houden. Dit betekent dat wij u vragen de kinderen bij binnenkomst pantoffels, antislip sokken of speciale ‘’binnenschoenen’’ aan te doen. Ook de leidsters lopen op sokken, pantoffels of schoenen, speciaal bestemd voor in de groep en niet voor buiten. Ouders kunnen bij binnenkomst gebruik maken van de schoenovertrekken die in de aankomsthal te vinden zijn, of kunnen ervoor kiezen om de schoenen uit te doen en in de desbetreffend kast te plaatsen. 

ARTIKEL 8 – VAKANTIE
KDV Hupsakeee! is 52 weken per jaar open, van maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen conform de cao kinderopvang en op 5, 24 en 31 december sluiten wij om 17.00 uur. Het kan voorkomen dat tijdens de schoolvakantieperiodes het aantal kinderen in de groepen zo klein is dat we de twee dagopvang groepen samenvoegen. Vooraf vindt onder de gebruikers een inventarisatie plaats over het daadwerkelijke gebruik van de opvang tijdens vakantieperiodes.  Bij opvang aan minder dan 3 kinderen kan er besloten worden om de kinderopvang dicht te doen. Hiervan wordt u tijdig persoonlijk op de hoogte gebracht. 

Het is mogelijk om aan te geven wanneer u uw kind tijdelijk niet brengt i.v.m. de zomervakantie. Dit kunt u doen via het vakantieformulier welke wij begin april per mail aan u verstrekken. Wanneer dit binnen de aangegeven bandbreedte voor de zomervakantie (schoolvakantieperiode) gebeurt, krijgt u de mogelijkheid om de uren van de afwezigheid te ruilen in het vakantietijdvak, mits er plek is. Dit dient u uiterlijk  1 mei aan ons door te geven, door het ingevulde vakantieformulier naar ons terug te mailen. Wordt dit na de maand mei doorgegeven, of valt uw vakantie buiten de aangegeven bandbreedte dan kan er geen gebruik gemaakt worden van deze ruimere vakantieruiling. Wel kunnen uren volgens de normale ruilingvoorwaarden worden geruild.  

ARTIKEL 9 – ZIEKTE, MEDICIJNEN  EN VACCINATIES
Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek’ is. Een ziek kind heeft specifieke verzorging en extra aandacht nodig. Een kinderdagverblijf is daar niet op ingericht en kan deze extra zorg dus niet bieden. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf, wordt altijd contact met de ouder/verzorger gemaakt. In overleg bepalen we dan welke actie genomen moet worden. Bij een gemeten temperatuur van 39 graden of hoger dient u uw kind direct op te halen. Voor het geval dat ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn, dienen zij twee telefoonnummers van personen aan te leveren die in hun plaats gebeld kunnen worden. Het is ter beoordeling van de leidinggevende van de groep of het zieke kind moet worden opgehaald. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen vanuit de GGD. 

Indien uw kind direct medisch hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt dan contact met ouder/verzorger of de plaatsvervangende persoon opgenomen. 

KDV Hupsakeee! adviseert uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GGD.  Wij hanteren een vaccinatieverplichting voor mazelen (BMR-vaccinatie) voor zowel kinderen als medewerkers en stagiaires. Indien uw kind hiervoor niet is ingeënt kan er geen gebruik worden gemaakt van onze opvang. 

Indien uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen stemmen we met u af of dit past binnen de bij ons geldende protocollen, met de daaraan verbonden vastleggingen. 

Bij ongevallen waarschuwen wij altijd de dichtstbijzijnde huisarts. 

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven via de ouderapp (Bitcare). Wij willen graag weten wat er met uw kind aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over besmettingsgevaar. Bij ziekte zal géén restitutie van het aantal ingekochte uren plaatsvinden. Deze uren kunnen ook niet geruild worden. Tevens is het belangrijk om via de ouderapp ook te melden wanneer uw kind weer beter is.

ARTIKEL 10 – KENNISMAKING EN WENNEN
Voordat uw kind geplaatst wordt bij KDV Hupsakeee!, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Dit gebeurt in het kinderdagverblijf en zal ongeveer 60-90 min. in beslag nemen. Vooraf ontvangt u van ons enkele documenten om ingevuld mee te nemen naar de intake. Tijdens het intakegesprek kunnen we ons dan richten op het beantwoorden van al uw vragen en gaan we uitgebreid in op de specifieke kenmerken en gewoonten van uw kind. Tijdens dit gesprek zullen o.a. afspraken worden gemaakt over de wenperiode. Zo kunnen u en uw kind kennis maken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Ook worden tijdens de intake toestemmingsformulieren ondertekend en wordt de plaatsingsovereenkomst met u opgesteld.

U ontvangt daarnaast van ons deze huisregels, algemene voorwaarden, ons privacy beleid, een formulier omtrent de klachtafhandeling, informatie omtrent de oudercommissie en een handige lijst met o.a. informatie over het labelen van spullen, het LRK nummer etc. 

ARTIKEL 11 – VOEDING EN VERZORGING
KDV Hupsakeee! verstrekt luiers en voeding (m.u.v. dieetvoeding).
De voeding wordt middels ons voedingsbeleid verzorgd. Het is ook altijd mogelijk om borstvoeding mee te geven. Hierop is ons protocol borstvoeding van toepassing. 
In de ochtend is het ontbijt voor de VSO inbegrepen. Ook voor de dagopvang bij inkoop om 6.15 uur en 6.30 uur zit het ontbijt bij het uurtarief inbegrepen. 

Bij inkoop om 7.00 uur is het mogelijk om uw kind een boterham mee te geven en deze bij ons op te laten eten. Kinderen tot 18 maanden worden niet meegeteld in deze regeling.  Vanaf 7.45 uur wordt de tafel opgeruimd, het eerstvolgende tafelmoment, het fruit, vindt plaats om 9.30 uur.  Tot 1,5 jaar mag er avondeten meegegeven worden. 

Kinderopvang Hupsakeee! is een gezonde kinderopvang. Dit houdt in dat wij veel aandacht besteden in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Wij besteden aandacht aan gezonde voeding, voldoende beweging en het leren inschatten van risico’s (risicovol spel). Wij maken geregeld één of meerdere gezonde varianten van broodbeleg voor de kinderen, gaan dagelijks minimaal 1 uur met de kinderen naar buiten, onderhouden zelf groenten en fruit in de tuin, bieden de kinderen 2 keer per dag groenten (in het voorjaar en de zomer uit eigen tuin) aan en maken geen gebruik van ranja en frisdranken in onze opvang.   

ARTIKEL 12 – BIJZONDERE SLAAPGEWOONTEN
Voor (bijzondere) slaapgewoonten dient door de ouders een verklaring getekend te worden;

– slapen op de buik (alleen bij baby’s)
– gefixeerd/ingebakerd slapen
– slapen met knuffel en/of doekje
– slapen met eigen deken
– slapen met slaapzak
– slapen met kussen
– slapen met sokken/wanten om de handen
– slapen met jas incl. capuchon/losse muts (voor buitenslapers)
– buiten slapen

Bij slapen op de buik, slapen met capuchon/losse muts en gefixeerd/ingebakerd slapen wordt er een tweede verklaring getekend waarbij er door u wordt verklaard dat wij voor uw kind afwijkend mogen handelen op ons protocol “wiegendoodpreventie en veilig slapen”. U ontvangt een kopie van het protocol, en een getekend exemplaar bewaren wij in onze administratie. 

ARTIKEL 13  – EIGEN KLEDING EN SPEELGOED
De kinderen die bij ons slapen, kunnen een eigen pyjama en eventueel een knuffel(doek) en- of speen meebrengen. Wij vragen u ook te zorgen voor reservekleding, zeker als uw kind nog niet (helemaal) zindelijk is. Schoenen, jassen, sjaals e.d. vragen wij u te voorzien van een naam of initialen. Dit is om zoveel mogelijk te voorkomen dat uw spullen aan een andere ouder worden meegegeven.

In het kinderdagverblijf is voldoende speelgoed aanwezig. Het is dan ook niet wenselijk dat u uw kind eigen speelgoed meegeeft, het kan zoek raken of kapot gaan. Neemt uw kind toch eigen speelgoed mee dan stimuleren wij het kind om het in de kast bij de tas van het kind neer te leggen. KDV Hupsakeee!  is niet verantwoordelijk voor het beschadigen of zoek raken van eigen speelgoed en kleding van uw kind. 

ARTIKEL 14 – OUDERCONTACTEN
Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige groepsleiding. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen, welke in eerste instantie als contactpersoon naar de ouders/verzorgers kan optreden. Minimaal éénmaal per jaar vindt er een ouder-mentorgesprek plaats. Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek met de groepsleiding of eigenaressen kan dit ten alle tijde, volgens afspraak. 

ARTIKEL 15 – VERANDERING VAN GEGEVENS
Het is erg belangrijk dat u bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer(s) of werkadres uw nieuwe gegevens doorgeeft via de ouderapp (Bitcare).

ARTIKEL 16 – PLAATSINGSBELEID
Indien er sprake is van een wachtlijst dan hanteren wij de volgende volgorde met betrekking tot de plaatsing: 

1. Kinderen van personeelsleden krijgen voorrang.

2. Een broertje of een zusje van een reeds
    geplaatst kind krijgt voorrang. 

3. Kinderen die al opvang afnemen maar op de
    wachtlijst staan voor het afnemen van een extra
    of een andere dag krijgen voorrang.

Als bovenstaande niet van toepassing is wordt er gekeken naar de datum van inschrijving, de leeftijd van het kind en de groep waar het kind plaats nodig heeft. 

ARTIKEL 17 – FACTURATIE EN JAAROPGAAF
Bij KDV Hupsakeee! ontvangt u iedere maand een factuur betreffende uw inkoop. Deze zal verstrekt worden in de eerste week van de nieuwe maand. Het bedrag zal rond de 3e van de maand per automatische incasso worden afgeschreven. 

Uiterlijk 1 maart ontvangt u de jaaropgaaf en dient als uw bewijs naar de fiscus voor de afname van uw uren. 

ARTIKEL 18 – KLANTREACTIEPROCEDURE
KDV Hupsakeee! registreert alle klantreacties. Uw reactie kunt u richten aan een van de medewerksters of aan de eigenaressen. Is de betreffende medewerkster niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen dan zal een van de eigenaressen deze in behandeling nemen. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw reactie/klacht dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Meer informatie over de juiste werkwijze vind u in de klachtenregeling. Deze is aan u verstrekt tijdens de intake en is tevens op te vragen bij de medewerksters of bij de eigenaressen.

ARTIKEL 19 – VERZEKERINGEN
KDV Hupsakeee! heeft voor het personeel en ieder kind dat wordt opgevangen de benodigde verzekeringen afgesloten, waaronder een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Omdat u als ouder wettelijk aansprakelijk bent voor schade veroorzaakt door uw kind, adviseren wij u een WA-verzekering af te sluiten.

ARTIKEL 20 – PRIVACY
Omdat KDV Hupsakeee! op dagelijkse basis foto’s en/of video-opnames van de kinderen maakt voor o.a. onze facebookpagina, ouderapp ,website, nieuwsflits e.d. vragen wij u via een toestemmingsformulier op welke manier uw kind hierop zichtbaar mag zijn. Herkenbaar, onherkenbaar of helemaal niet. 

ARTIKEL 21 – VEILIGHEID
KDV Hupsakeee! heeft een eigen bedrijfsnoodplan. Minimaal vier medewerkers van KDV Hupsakeee! zijn geschoold tot bedrijfshulpverlening, waarvan dagelijks minimaal één iemand aanwezig is. Daarnaast zijn alle medewerksters in het bezit van een geldig EHAK (eerste hulp  aan kinderen) certificaat. Jaarlijks vinden hiervan herhalingen plaats. Voor zowel herhaling BHV als herhaling EHAK zullen wij onze opvang mogelijk (eerder) sluiten. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Ingekochte uren kunnen ter compensatie tegen een bredere bandbreedte van 1 maand geruild worden. Tevens staan wij onder controle van de GGD (keuringsrapporten staan openbaar op onze website) en voldoen wij aan alle brandveiligheidsvoorschriften. 

ARTIKEL 22 – ALGEMEEN
In en op het buitenterrein van KDV Hupsakeee! is het verboden te roken. Alle protocollen en beleidsplannen zijn ter inzage in het kinderdagverblijf aanwezig. KDV Hupsakeee! is ten alle tijde bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan alle in dit document genoemde huisregels. Indien het huisreglement wijzigt, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.