Privacyverklaring Kinderdagverblijf Hupsakeee!

Hoe zorgt KDV Hupsakeee! voor jouw privacy?

Om goede opvang te kunnen bieden heeft KDV Hupsakeee! allerlei persoonsgegevens nodig van jou en je kind. Jij deelt die met ons in het vertrouwen dat we er goed mee omgaan. Dat vertrouwen willen we waarmaken. Wij gebruiken je gegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Als onze klant kun je ervan uitgaan dat privacy en veiligheid bovenaan onze agenda staan. KDV Hupsakeee! respecteert en bewaakt jouw privacy.

Wil je weten hoe het precies zit met de regels rond privacy? We leggen het graag aan je uit. Wij houden ons aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin staan de regels over de bescherming van je privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of we deze wet ook echt naleven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je een telefoonnummer of geboortedatum van iemand hebt, kun je met die informatie een bepaald persoon vinden. Dat zijn dus persoonsgegevens: alle gegevens die naar een specifiek persoon wijzen. Andere voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en geboortedata. In de AVG staat ook informatie over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Deze informatie mag in beginsel niet verwerkt worden.

Wat betekent verwerken?

Als je iets doet met persoonsgegevens ben je al vrij snel aan het verwerken. Bijvoorbeeld: het verzamelen, het opslaan, het bijwerken en het gebruiken van persoonsgegevens valt allemaal onder verwerken. Of je dat met de hand doet of op de computer, dat maakt niet uit. Elke bewerking van veel of weinig persoonsgegevens heet verwerken.

Hoe komt KDV Hupsakeee! aan je gegevens?

KDV Hupsakeee! verzamelt geen gegevens over jou bij anderen. De enige gegevens die wij verwerken komen bij jou vandaan.

Welke persoonsgegevens gebruikt KDV Hupsakeee!?

Er zijn drie soorten persoonsgegevens. Lees hieronder welke gegevens van jou of je kind wij gebruiken.

Categorie 1, naam en contactgegevens: Naam, adres en woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Categorie 2, betaalgegevens: Rekeningnummer, de naam van de rekeninghouder en wat, wanneer en hoe je in het verleden aan KDV Hupsakeee! hebt betaald en van KDV Hupsakeee! hebt ontvangen.

Categorie 3, bijzondere persoonsgegevens:

Kopie van je legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort), foto’s, medische gegevens die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van je kind.

Waarvoor gebruikt KDV Hupsakeee! je persoonsgegevens?

KDV Hupsakeee! gebruikt de persoonsgegevens van jou of je kind om:

 • –  je kind goede opvang te kunnen bieden;
 • –  onze dienstverlening te verbeteren;
 • –  ons aan de wet houden;
 • –  marketing te kunnen doen.
  Waarom mag KDV Hupsakeee! je persoonsgegevens gebruiken?
  Volgens de wet mag je alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn. KDV Hupsakeee! gebruikt je persoonsgegevens omdat jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (opvang)overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens en omdat het moet volgens de wet.
  Delen we jouw gegevens met anderen?
  Wij verkopen jouw gegevens aan niemand. Wij delen ze alleen met anderen, als dit nodig is om jouw kind de opvang te bieden die we met jou hebben afgesproken of omdat het moet volgens de wet. Met bedrijven die jouw gegevens in opdracht van ons gebruiken, maken wij duidelijke afspraken. Zo zorgen we ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij hen in goede handen is. KDV Hupsakeee! blijft verantwoordelijk voor de manier waarop anderen jouw gegevens gebruiken.
  Komen je persoonsgegevens buiten de EU terecht?
  Nee, KDV Hupsakeee! heeft als uitgangspunt om de persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Je gegevens worden daar bijvoorbeeld niet opgeslagen of gebruikt, ook niet als dat zou bijdragen aan goede opvang

We gebruiken bij KDV Hupsakeee! beveiligde computerprogramma’s, servers en verbindingen. Natuurlijk zorgen we ook altijd voor goedwerkende beveiligingsprogramma’s. De gegevens worden voor een deel op eigen servers van KDV Hupsakeee! en gedeeltelijk op servers van een ander bedrijf bewaard. Met dit bedrijf is een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden nooit bewaard op servers buiten de Europese Unie.

Ook voor alle medewerkers van KDV Hupsakeee! geldt dat zij zorgvuldig omgaan met jouw privacygevoelige gegevens.

Hoe lang mag KDV Hupsakeee! je persoonsgegevens bewaren?

KDV Hupsakeee! bewaart je gegevens niet meer dan twee jaar nadat je kind bij ons is uitgeschreven. Soms is het nodig bepaalde gegevens overdragen aan een andere partij, bijvoorbeeld de basisschool waar je kind naartoe gaat. In bepaalde gevallen moeten de gegevens volgens de wet langer bewaard blijven. Dan doen we dat.

Welke rechten heb jij als het om je privacy gaat?

Als klant van KDV Hupsakeee! heb je dankzij de AVG een aantal rechten:

 • Je hebt het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van jou of je kind verwerken. (Het recht van inzage);
 • Als de persoonsgegevens die wij verwerken niet kloppen, dan kun je ze laten aanpassen. (Het recht van correctie);
 • Je hebt je persoonsgegevens voor een bepaald doel met ons gedeeld. Als wij ze voor dat doel niet langer nodig hebben, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem. (Het recht van verwijdering) Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als KDV Hupsakeee! de gegevens volgens de wet moet bewaren voor een andere partij;
 • Het kan voorkomen dat je het oneens bent met de inhoud of het gebruik van je persoonsgegevens bij KDV Hupsakeee!. Dan heb je er recht op dat je persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt door KDV Hupsakeee! worden gebruikt. In de periode dat KDV Hupsakeee! bezig is om uit te zoeken of je gegevens moeten worden aangepast, ze verwerkt zijn op een manier die niet volgens de wet is of verwijderd hadden moeten worden, heb je het recht om beperking van de verwerking aan te vragen bij KDV Hupsakeee!. Dat recht heb je ook als je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik en dat bezwaar nog in behandeling is. (Het recht van beperking);
 • Op jouw verzoek kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan jou of een ander die jij daarvoor aanwijst. Het gaat hier enkel om digitale gegevens, papieren dossiers vallen hier dus niet onder. Dit recht kun je alleen gebruiken als de gegevens worden gebruikt voor op basis van jouw toestemming, of als het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. (Het recht van dataportabiliteit);
 • Als KDV Hupsakeee! gegevens verwerkt omdat er een (gerechtvaardigd of algemeen) belang bij zou zijn, dan heb je het recht om daar bezwaar tegen te maken.

Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van je gegevens. (Het recht van bezwaar).
Als je één van deze rechten wilt gebruiken, kun je ons dat laten weten. We zijn bereikbaar op: info@kdv-hupsakeee.nl 

Klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wij doen ons best om jouw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Ben je het toch niet eens met ons gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over de privacyverklaring van KDV Hupsakeee!, kun je ons daarover mailen info@kdv-hupsakeee.nl